Memorandum 2019

Memorandum: VLINDERWERKGROEP – gemeenteraadsverkiezingen 2018

I

In het kader van het provinciaal GALS-Project werd in 2009 het dwergblauwtje geadopteerd door de gemeente Bilzen.

Omdat onze stad niet over het vereiste habitat voor deze bijzondere dagvlindersoort beschikt,

en het dwergblauwtje niet kon worden aangetroffen in Bilzen, werd al vlug beslist om alle dagvlindersoorten te ‘adopteren’.

Er werd een vlinderwerkgroep opgericht en Bilzen riep zich uit tot "Vlinderstad".

Het eerste initiatief van de werkgroep, voorgezeten door de schepen van leefmilieu, was het organiseren

van een initiatiecursus ‘determineren van dagvlinders’ .

Onder de talrijke cursisten engageerde zich een groepje enthousiaste natuurliefhebbers zich

om mee te werken met de vlinderwerkgroep

Ondertussen 10 jaar later, mogen we met enige trots stellen dat de verwezenlijkingen van de vlinderwerkgroep

hebben bijgedragen tot enkele belangrijke beleidsbeslissingen. Zo denken we aan:

-het gefaseerd maaibeheer op enkele geselecteerde wegbermen
- het promoten en verdelen door de stad van vlinder- en bijvriendelijke inheemse zaadmengsels
- het inzaaien van openbaar domein met diezelfde zaadmengsels.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan zitten te komen, vragen wij de toekomstige beleidsploeg

om dezelfde weg te blijven bewandelen.

We willen alvast enkele sterke argumenten aanleveren, waaruit concreet blijkt dat de ‘vlinder vriendelijke

aanpak niet alleen een plus is voor de ongewervelden, maar ook voor alle Bilzenaren.

  • Dagvlinders zijn bij uitstek de ambassadeurs van de natuurbeleving.
  • Uit de wetenschap weten we dat vlinders een positief effect hebben op mensen. (Muggen hebben dit effect duidelijk niet…)
  • aangereiktsoorten dagvlinders aantroffen in Bilzen. (Vlaanderen telt er in het totaal 67) We leven dus in een vlindervriendelijke omgeving.
  • Laat ons dit koesteren en zelfs versterken

We willen afronden met enkele (niet limitatief) aanbevelingen. Aanbevelingen waarmee de volgende beleidsploeg aan de slag kan.

De expertise van de vlinderwerkgroep staat ter beschikking.

  • (verder) ontwikkel een handleiding om bedrijven te stimuleren om met dagvlindervriendelijk groenbeheer aan de slag te gaan op industrieterreinen.
  • Gebruik de aangereikte kennis over de dagvlinders bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
  • Start een pilootproject om in landbouwgebied experimenten op te zetten met het oog op vlindervriendelijke maatregelen (o.a.verhoging nectaraanbod).
  • Deze pilootprojecten kunnen nuttig zijn voor toekomstige beheerovereenkomsten en andere instrumenten in het buitengebied.
  • Creëer (nog meer) kansen voor het aanleggen van vlindertuinen nabij rust- en verzorgingshuizen en bij scholen.