Aanwezig : Peeters Dirk , Vanherle Roland , Schaelenbergh Theo , Collings Raymond ,

                  Gabriëls Jan , Caubergh Alfons , Konings Filip ,Stinckens Martin , Hardy Ghislain.

Verontschuldigd : Coppin Michael , Hellofs Theo , Lathouwers Bic , Vandebroek Jos.

Agendapunten :

1. Verslag vorige vergadering.

    Actieplan Bilzen. Maaibeheer langs de Taunusweg zal duidelijker afgesproken worden.

    Voor het overige werd het verslag goedgekeurd.

2. Tellingen voorbije maanden.

    Er werd een kort overzicht gegeven van de voorbije maanden.

    Tellingen verlopen goed. Opvallend is de verschuiving van de soorten dit jaar. 

    Het slechte weer speelt hier zeker een grote rol. Toch blijkt het vlinderbestand zich te

    herpakken in juli en augustus. Opvallend dit jaar is de afwezigheid van de Kleine vos en de

    Koninginnepage. Blijkbaar gaat het dus beter met de 2de generatie.

3. Bermbeheer.

    Er werd een overzicht gegeven van de monitoring van de bermen die dit jaar  werden

    gedaan. Een dikke proficiat voor al de leden die hieraan intensief meegewerkt hebben.

   Speciale dank voor Jan Gabriëls die het grootste werk op zich nam en ook nog eens alles

   verwerkt heeft in een exell file (zie website).

   Ook de provincie is opgestart met ecologisch bermbeheer wat betreft planten en insecten.  

   In Bilzen zullen zij de Vossekuilstraat  , de Damerstraat ,de Kanaaldijkstraat , de Asdreef en de

   Kempenstraat monitoren.

   In de toekomst zal de vlinderwerkgroep met deze mensen aan tafel gaan zitten om een duidelijk

   beeld te krijgen over het resultaat van het bermbeheer. Ook de milieuraad zal hier bij betrokken

   worden.

   Filip Konings zal nauwkeurige kaarten laten maken van al onze bermen die we gaan monitoren.

   Er zullen op al onze bermen plaatjes gezet worden om de bevolking goed in te lichten.

   Ook in 2017 zullen we systematisch de vlinders tellen op deze bermen.

   De Schildstraat , de Keiberg en Steegveld zullen nog in kaart gebracht worden.

   De communicatie met de maaifirma's zal beter op elkaar afgestemd worden.

     Jaar 1 : 1ste maaibeurt :  1 meter maaien langs de weg over de ganse lengte. 

                  2de maaibeurt  :  1 meter maaien langs de weg over de ganse lengte.

                                                  Om de 50 meter maaien achter deze meter.

     Jaar 2 : 1ste maaibeurt :  1 meter maaien langs de weg over de ganse lengte. 

                   2de maaibeurt  :  1 meter maaien langs de weg over de ganse lengte.

                                                   Om de 50 meter maaien achter deze meter , welke in

                                                   jaar 1 niet gemaaid werden. Gefaseerd dus.

4. Problemen met de "Branderij".

   Wat ooit een van de beste vlindergebieden van Vlaanderen was dreigt nu ten onder te gaan

   door het slechte beheer. De totale oppervlakte dreigt te verruigen zodat vlinders deze plaats

   stilaan verlaten wegens het slechte biotoop. 

   Nochtans kan hier op een goede manier verandering in komen als er snel ingegrepen wordt.

   Filip Konings zal deze problemen bespreken met onze burgemeester Brepoels  om alsnog tot

   een snelle oplossing te komen.

5. Vlindertelling Natuurpunt.

    Martin zal bij Natuurpunt de resultaten opvragen voor wat betreft de tellingen in Bilzen.

6.Datum volgende vergadering :  Donderdag 6 oktober om 19 u.